Náklady a činnosti

Příklady uznatelných nákladů

 • Mzdy a odvody zaměstnanců, kteří se podílejí na projektu (konstruktéři, testeři, vývojáři, pracovníci výroby, pomocný personál apod.).
 • Odpisy majetku, který je při vývoji využíván.
 • Náklady na materiál a energie spotřebované při realizaci projektu.
 • Nákup služeb a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje pořízených od veřejných vysokých škol nebo výzkumně vývojových organizací.
 • Cestovné a telekomunikační poplatky spojené s realizací projektu.

 

Evidence nákladů musí být oddělená

 • Zahrnutelné náklady do odpočtů musí vždy přímo souviset s projektem. Pro jejich evidenci není nutné samostatné středisko, zakázka nebo projekt.

 • Zavedení této evidence nevyžaduje žádný zásah do vašeho účetního systému. Cílem oddělené evidence je především přehlednost a prokazatelnost.

Oproti jiným veřejným zdrojům je dokumentace jednodušší. Nejsou vyžadovány tak podrobné formuláře.

Příklady vývojových činností

 • Vývojové práce či inovace vlastních výrobků či služeb.
 • Unikátní zakázková výroba.
 • Vytváření a zavádění procesů.
 • Vývoj a úpravy informačních systémů, jejich modulů, databází atd.
 • Vývoj specifického SW určeného pro ovládání a řízení strojů a technologií.
 • Použití nových technologií a jejich zavádění do praxe.
 • Výroba prototypů a zkušebních vzorků.
 • Ověřování prototypů, testování a výroba funkčních vzorků.
 • Snižování dopadů na životní prostředí.
 • Snižování energetické náročnosti nebo zmetkovosti. 
 • Oblast snížení výrobní ceny nebo zvýšení produktivity.