Jak pracujeme

Co nabízíme a jak postupujeme 

Kompletní proces vychází z dlouholeté praxe. 

Zpracujeme komplexní dokumentaci s vaším minimálním zatížením.

Jednotlivé činnosti a dokumentace v průběhu roku 

 • V průběhu účetního roku
  Analýza a identifikace vývojových projektů  ve společnosti
  Evidence nákladů na tyto projekty
 • Na konci účetního roku
  Vyčíslení nákladů projektů
  Finalizace dokumentace
  Zajištění posudku soudního znalce o přítomnosti výzkumu a vývoje v projektu
 • Při podání daňového přiznání
  Snížení daňového základu o náklady na výzkum a vývoj 
  V případě nedostatečného daňového základu je odečitatelná položka převeditelná do dalších let
 • Následná podpora
  Součinnost v případě kontroly správcem daně
  Pojištění profesní zodpovědnosti
  Směrnice řízení výzkumu a vývoje – přehledně popsaná metodika celého procesu v podmínkách vaší společnosti

 

Náležitosti projektu 

Výzkumný projekt je písemný dokument, který vymezuje výzkumné a vývojové činnosti.

 • Vychází se z obecných zásad projektového řízení, proto je potřeba aktivity blíže popsat a tím je odůvodnit. Jde o popis cíle, metodiku, postupy, hypotézy, předpokládané výsledky, způsob kontroly apod. 
 • Jde o jistou formu důkazního materiálu, kterou vy, jako daňový subjekt, musíte předkládat. 
 • Jednotlivé části projektu  
  Identifikační údaje poplatníka 
  Doba řešení projektu
  Cíle projektu a způsoby jejich dosažení
  Výdaje projektu
  Realizační tým a jeho kvalifikace
  Způsob kontroly a hodnocení postupu

Administrace spojená s projektem probíhá pouze interně dle vlastních pravidel společnosti.

Cenový rámec spolupráce

Naše odměna je vypočtena na základě pracnosti a míry rizikovosti. Část odměny je splatná zálohově před zahájením projektu, absolutní většina pak po vypracování a předání dokumentace. Vzájemná spolupráce, jako i většina projektů výzkumu a vývoje, je koncipována na víceleté období.